Bicherstiffchen - Ouvertures

D’Bicherstiffchen 

4, op der Baach zu Greiweldengen
Gsm 621 505214 

All 1. Mëttwoch am Mount kënn Dir
Bicher gratis ausléinen oder géint är eegen austauschen.

Ouverture Bicherstiffchen "an Zammer"
vun 18.00 bis 20.00 Auer

 Datummen fir 2021


1. September


6. Oktober
3. November
1. Dezember

Personne de contact:
Raymonde Halsdorf
Gsm 691 463 331